Statoil Tankfundament

Byggherre: Statoli Fuel & Retail AS

Oppdragsgiver: Statoli Fuel & Retail AS

Utført: 2014

Verdi: ca. 13 mill

Avtaleform: Hovedentreprise