Nybygg Mento bygg nr. 19

Byggherre: Polarbase Eiendom AS

Oppdragsgiver: Polarbase Eiendom AS

Utført: 2012

Verdi: ca. 22 mill

Avtaleform: Totalentreprise